ކ. ވައްބިންފަރު | ބެންޔަން ޓްރީ މޯލްޑިވްސް ވަށްބިންފަރު
K. Vabbinfaru | LD0311
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.9 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - (65)8495888 6643147
  • އެނދުގެ އަދަދު - 96
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 48
  • ފެކްސް ނަންބަރު - (65)4620186 6643147
  • ހިންގާފަރާތް - ވަށްބިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ކ. ވަށްބިންފަރު 211 އަޕަރ ބުކިޓް ޓިމަހް ރޯޑް ސިންގަޕޯ 588182
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ވަށްބިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ކ. ވަށްބިންފަރު 211 އަޕަރ ބުކިޓް ޓިމަހް ރޯޑް ސިންގަޕޯ 588182