ކ. ބޮޑުހުރާ
K. Boduhuraa | LD0137
ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.3 ހެކްޓަރ
ސްޓޭޓަސް: Leased with Dhigufinolhu lease agreement
  • ސްޓޭޓަސް - ދިގުފިނޮޅާއި އެކު ދޫކުރެވިފައި
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އެސް.އެސް އެންޑް އެލް ބީޗް ޕވޓ ލޓޑ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 28/08/1988
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 99 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުން
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް