ހދ. ނޮޅިވަރަމް
HDh. Nolhivaram | LD0658
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހދ. އަތޮޅު
B02 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 02080
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 203.4 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,904

މިރަށަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޤަދީމީ އެއް ރަށްކަމުގައި ބުނެއުޅެއެވެ. މި ރަށަކީ، ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނައިން ބިލެތް ހައްދާ ރަށެވެ. އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު މުޢީނުއްދީން ރަދުން ފަސްދާނުލެވިފައިވަނީ މި ރަށުގައެވެ.
ޖުމްލަ 13 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހދ. ނޮޅިވަރަމް - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް