ކ. މާދޫ | އޯޒެން ބައި އެޓްމޮސްފިއަރ އެޓް މާދޫ
K. Maadhoo | LD0128
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.3 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3339992
  • އެނދުގެ އަދަދު - 204
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 102
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3339998
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ޑީ.ޕީ.ސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.އާގެ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ 12، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އެމް.ޓީ.އާރް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ޕްރީމިއަރ ޗެމްބަރސް މ.ލަކްސް ލޮޖް، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ