ކ. މަޑިވަރު | ވަރު އައިލެންޑް ރިސޯޓް
K. Madivaru | LD0436
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3333000
  • އެނދުގެ އަދަދު - 244
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 122
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3333713
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ޝުއާޒް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް (C-0006/1995) މ.ޝުއާޒް އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ދޮންކެޔޮ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް (C-0696/2013) މއ.ސީރާޒީ ގޯޅި މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ