ހދ. ކުރިނބި
HDh. Kurin'bi | LD0852
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހދ. އަތޮޅު
B03 ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 02090
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 41.7 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 468

މިރަށުގެ ވަށައިގެން 105 މީޓަރު އުސް، ބިޔަ ގަސްތަކެއް ހެދިފައިވެއެވެ. އަދި ރަށުގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ބޮޑު ކަނޑޫފަލެއްވެސް އޮވެއެވެ. "ނާލުން" ނަމަކަށް ކިޔާ ކުޅިވަރަކީ ހަމައެކަނި މިރަށުގައި ކުޅޭ ޚާއްޞަ ކުޅިވަރެކެވެ. މިކުޅިވަރު ޢާންމުކޮށް ކުޅެ އުޅެނީ ޢީދު ޗުއްޓީގެ ދުވަސްވަރުގައެވެ. މިރަށަކީ އަތޮޅުގެ މެދުގައި އޮންނަ ރަށްކަމުގައިވާތީ، މިރަށުގައި ހުންނައިރު އަތޮޅުގެ އެހެން ހުރިހާ ރަށެއް ފެނެއެވެ. މިރަށުގައި މިހާރުވެސް "ޢީސާކަލޭގެފާނު" ކިޔާ ސަރަޙައްދެއް އޮވެއެވެ. އެސަރަޙައްދު އަދިވެސް އޮންނަނީ ހުސްކޮށެވެ. އެތަނުގައި ޒަމާންވީ ޢިމާރާތެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ތަނެއްގެ ބިންގަލެއް މިހާރުވެސް ހުރެއެވެ
ޖުމްލަ 13 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 1,700,000.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހދ. ކުރިނބި - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް