ކ. އޮޅުހަލި | ލަކްސް ނޯތް މާލެ އެޓޯލް
K. Olhuhali | LD0482
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3318826
  • އެނދުގެ އަދަދު - 158
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 79
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3318821
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ގްރޭންޑް މެރީޑިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.އާގެ 12 ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޓްރިފިޑަސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.އާގަދަގެ ބިލްޑިންގ، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ