ކ. ވައްބޯހުރާ
K. Vabboahuraa | LD0078
ސިނާއީ، ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
ސްޓޭޓަސް: Leased with Kudahuraa lease agreement
  • ސްޓޭޓަސް - ކުޑަހުރާ ލީސް އެގްރީމެންޓްގައި ހިމެނި - އެ ރަށާއި އެކު ދޫކުރެވިފައި
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އެޗް.ޕީ.އެލް ރިޒޯޓްސް (މޯލްޑިވްސް) ޕވޓ ލޓޑ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 06/02/2013
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 50 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުން
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް