އއ. ތޮއްޑޫ
AA. Thoddoo | LD0501
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އއ. އަތޮޅު
U02 ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 09010
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 172.6 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 2,058

މިރަށަކީ ކަރާ ހެއްދުމަށް މުޅިރާއްޖެއަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ ރަށެކެވެ. މިރަށަކީ ޒަމާންވީ އާޘާރީ ތަންތަންހުރި ރަށެއްކަން ތާރީޚުން އެނގެއެވެ. މިގޮތުން ގިނަދުވަސްތަކެއްވެފައިވާ، ހުކުރު މިސްކިތެއް ހުރެއެވެ. އަދި "ތޮއްޑޫ ދާގަބާ"ގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި ސަރަޙައްދަކީ މިހާރުވެސް އާޘާރީ ތަނެއްގެގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދެކެވެ. މިރަށަށް ނިސްބަތްވާ "ތޮއްޑޫ ސޯސަން ކްލަބް" ބަނޑިޔާ ގްރޫޕަކީ 90 ގެ އަހަރުތަކުގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް މަޝްހޫރުވި ބަނޑިޔާ ގްރޫޕެކެވެ.
ޖުމްލަ 17 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އއ. ތޮއްޑޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
އއ.ތޮއްޑޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ