އއ. ރަސްދޫ
AA. Rasdhoo | LD0257
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އއ. އަތޮޅު
U02 ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 09020
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 20.1 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,204

މިރަށް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ، "ރަސްދޫ އަތޮޅު"ގެ ނަމުންނެވެ. އެއީ އަތޮޅާއި މުޅިން ވަކި އަތޮޅެއްގެ ގޮތަށް އޮންނަ 4 ރަށުގެ ތެރެއިން މީހުން ދިރިއުޅޭ ހަމައެކަނި ރަށަށްވާތީއެވެ. މާލެއަތޮޅު ފިޔަވައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޓޫރިޒަމް ތަޢާރުފްކޮށްފައިވާ އަތޮޅަކީވެސް ރަސްދުއަތޮޅެވެ. މިރަށުގައި 100 އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައި ހުރި ނިކަގަހެއް ހުރެއެވެ.
ޖުމްލަ 14 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 16,534,872.00 ރ.
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އއ.ރަސްދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި