އއ. އުކުޅަސް
AA. Ukulhas | LD0916
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އއ. އަތޮޅު
U02 ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 09030
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 21.3 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,018

މިރަށް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ، ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓުގެ ދާއިރާއިންނެވެ. ރަށުގެ އާބާދީގެ ބޮޑުބައެއް އާމްދަނީ ހޯދަނީ މަސްވެރިކަމުންނާއި ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެންނާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި އެކިއެކި ދާއިރާއިން ވިޔަފާރިކޮށްގެންނާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުންނެވެ. މިރަށުގެ ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތް ނުވަތަ ކުޑަ މިސްކިތަކީ އާޘާރީ ތަނެއްގެގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ތަނެކެވެ.
ޖުމްލަ 18 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އއ. އުކުޅަސް - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް