އއ. އުކުޅަސް
AA. Ukulhas | LD0916
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އއ. އަތޮޅު
U02 ތޮއްޑޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 09030
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 21.3 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,059

މިރަށް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ، ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓުގެ ދާއިރާއިންނެވެ. ރަށުގެ އާބާދީގެ ބޮޑުބައެއް އާމްދަނީ ހޯދަނީ މަސްވެރިކަމުންނާއި ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެންނާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި އެކިއެކި ދާއިރާއިން ވިޔަފާރިކޮށްގެންނާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުންނެވެ. މިރަށުގެ ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތް ނުވަތަ ކުޑަ މިސްކިތަކީ އާޘާރީ ތަނެއްގެގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ތަނެކެވެ.