އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ
AA. Bodufolhudhoo | LD0474
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އއ. އަތޮޅު
U01 މަތިވެރި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 09050
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 8.7 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 801

މި ރަށުގައި ކުރެވޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ މަސްވެރިކަމާއި ފަތުރުވެރިކަމާއި ވިޔަފާރިކުރުމާއި ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއެވެ. އަންހެނުން އާންމުގޮތެއްގައި ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ފަންގެވިނުމާއި ރޯނުވެށުމެވެ. ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް މަޝްހޫރު ރަށަކަށް މިރަށްވެފައިވުމާއެކު ރަށުގެ ވަށައިގެން އޮންނަ ފަރަކީ ޑައިވަރުންނަށް މަޤްބޫލު ފަރެކެވެ. މިރަށަކީ ރާއްޖޭގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުން މަނާކުރި އެންމެ ފުރަތަމަ ރަށެވެ.