ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށި | ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ
Kulhudhuffushi City Kulhudhuffushi | LD0048
މީހުން ދިރިއުޅޭ ، ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ
B04 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ
B05 ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 02110
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 199.6 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 9,838

މިރަށަކީ އަތޮޅުގެ އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށެވެ. މި ރަށުގެ މީހުންނަކީ، ރޯނު ވެށުމާއި ބޯޓުބަނުމާއި ޚާއްޞަކޮށް ކާގޯ ބޯޓުފަހަރު ބަނުމަށް ވެސް މަޝްހޫރު ބައެކެވެ. މިރަށަކީ ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ އިޤްތިޞާދުގެ މައި ހަބެވެ. މިގޮތުން މި ސަރަހައްދުގައި ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމަށާއި، އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން މި ރަށުގައި ވައިގެ ބަނދަރެއް ތަރައްޤީކޮށް، ބޭނުންކުރުމަށްވަނީ ފަށާފައެވެ.
ޖުމްލަ 46 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 103,056,367.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނެބްލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި 1.5 މެގަވޮޓް ގްރައުންޑް މައުންޓެޑް ސޯލަރ ނިޡަމު ގާއިމު ކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި 2 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ކުޅުދުއްފުށިސިޓީ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ރޮސްޓްރަމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ކުޅުއްދުފުށި ސިޓީ ފުޓްބޯޅަދަނޑުގެ ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ