އއ. މާޅޮސް
AA. Maalhos | LD0004
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އއ. އަތޮޅު
U01 މަތިވެރި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 09070
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 30.3 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 456

މިރަށަކީ އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށާ ޚިލާފަށް ކަށިކެޔޮ ގިނަ ރަށެކެވެ. މިގޮތުން މިރަށުގެ ކުޅިވަރު ސަޕޯޓަރުންނަށް ވަނަމަކަށް "ކަށިކެޔޮ މީހުން" ކިޔައިއުޅެއެވެ. މިރަށުގައި އާޘާރީގޮތުން ހުރި ތަންތަނަކީ ހުކުރު މިސްކިތާއި ސްކޫލް ގޯތިތެރޭގައި އިން ހިރިގަލު މުޑެވެ. މިރަށުގެ ކައިރީގައި، "މާޅޮސް ތިލަ" ކިޔާ ވަރަށް މަޝްހޫރު ޑައިވިންގ ޕޮއިންޓެއްވެސް އޮވެއެވެ. މިއީ، ފަތުރުވެރިންގެ މަޤްބޫލުކަން ލިބިފައިވާ ތަނެކެވެ