އއ. ހިމެންދޫ
AA. Himendhoo | LD0874
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އއ. އަތޮޅު
U01 މަތިވެރި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 09080
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 23.1 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 830

މިރަށަކީ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ އެންމެ ދެކުނަށް މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެވެ. ރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނަކީ މަސްވެރިކަން ކުރާ މީހުންނެވެ. އަދި މިހާރަކަށް އައިސް ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވަމުން އެބައާދެއެވެ. ގުދުރަތީގޮތުން މިރަށް ކައިރީގައި "ހިމަންދޫ ތިލަ" ކިޔާ ވަރަށް މަޝްހޫރު ޑައިވިންގ ޕޮއިންޓެއް އޮވެއެވެ. ރަށުގައި އާޘާރީ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވެނީ 300 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ ހުކުރު މިސްކިތެވެ.
ޖުމްލަ 15 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 13,215,783.00 ރ.
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ