އއ. ބަތަލާ | ސޭންޑީސް ބަތަލަ
AA. Bathalaa | LD1080
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.1 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 7905040
  • އެނދުގެ އަދަދު - 140
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 70
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - އަވޭ ހޮޓެލްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ.ވީޒާ ދަނބު ގޯޅި 20190 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ބީ ރިސޯޓްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ގ.ނީމް ބިލްޑިންގ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ މަޖީދީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ