އއ. އެއްލައިދޫ | އެއްލައިދޫ މޯލްޑިވްސް ބައި ސިނަމަން
AA. Ellaidhoo | LD0201
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 5.9 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 331 3738 333 2867
  • އެނދުގެ އަދަދު - 224
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 112
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 332 6264
  • ހިންގާފަރާތް - ޓްރެވަލް ކްލަބް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.މައިޒާން، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ ސޯސަން މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އެއްލައިދޫ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 5އޭ އެސް.ޓީ.އޯ އައިފާން ބިލްޑިންގ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ