އއ. ފެސްދޫ | ޑަބްލިޔު މޯލްޑިވްސް
AA. Fesdhoo | LD1002
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.8 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 0065 6333 8878 3323080
  • އެނދުގެ އަދަދު - 162
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 81
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 0065 6333 8733 3333618
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ފެސްދޫ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް (C-0201/2004) 39، އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޑަބްލިޔު އިންޓަރނޭޝަނަލް ހޮޓެލް މެނޭޖްމަންޓް 39، އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ