އއ. ގަންގެހި | ގަންގެހި އައިލެންޑް ރިސޯޓް
AA. Gangehi | LD0343
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 332 9013
  • އެނދުގެ އަދަދު - 72
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 36
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 332 9014
  • ހިންގާފަރާތް - ނޫމަޑި ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހ.ފިލިމާގެ ދޭލިޔާ ހިނގުން މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ގަންގެހި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ. ނިފިއާ، 50/1 އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ