އއ. ހަލަވެލި | ކޮންސްޓަންސް ހަލަވެލި ރިސޯޓް
AA. Halaveli | LD0375
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.7 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3343613 3343614
  • އެނދުގެ އަދަދު - 172
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 86
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3343615
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ދަ ވޯޓަރފްރަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހ.ތަނޑިރަތްމާގެ ރޯޝަނީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އީސްޓިންވެސްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، (ހުޅަނގު) #2-04، ހ.އާގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]