އއ. ކުރަމަތި | ކުރަމަތި މޯލްޑިވްސް
AA. Kuramathi | LD1139
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 31 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3323080
  • އެނދުގެ އަދަދު - 790
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 395
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3333618
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ޔުނިވަރސަލް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް (C-0467/1978) 39، އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޔުނިވަރސަލް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 39، އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ