އއ. މާޔަފުށި | މާޔަފުށި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
AA. Maayafushi | LD0300
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.2 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3323214
  • އެނދުގެ އަދަދު - 150
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 75
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3322516
  • ހިންގާފަރާތް - މާޔަފުށި ރިސޯޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ. އޮމަދު ފަނު ބިލްޑިންގ، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ ހަވީރީ ހިނގުން މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އައި.އާރް.ޓީ.އެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ. މެރީ ގޯލްޑް، 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ