ހދ. ކުމުންދޫ
HDh. Kumundhoo | LD0541
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހދ. އަތޮޅު
B06 މަކުނުދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 02120
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 187.9 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,477

މިރަށަކީ ނިސްބަތުން ބޮޑު ރަށަކަށްވާތީ، ކުރީ ޒަމާނުގައި މި ރަށަށް މާކުމުންދޫއޭ ކިޔައިއުޅުނެވެ. މި ރަށުގައި ޒަމާނުއްސުރެ މަޝްހޫރު އުސްކުންނަ ކިޔާ އާޘާރީ ތަނެއް ހުރެއެވެ. ރަށުގައި ކޮށްއުޅޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރި ކަމެވެ.
ޖުމްލަ 12 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 16,150,470.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި