އއ. ކުޑަފޮޅުދޫ | ނިކަ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ
AA. Kudafolhudhoo | LD0893
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 5.1 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 7771643 6660516 3314541
  • އެނދުގެ އަދަދު - 104
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 52
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3325097
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ނިކަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ގ.ނަފާ، ރާދަފަތި ހިނގުން މ.ވެސްޓް ހައުސް، ޗަނބޭލީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ނިކަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ.ވެސްޓް ހައުސް، ޗަނބޭލީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]