އއ. ވެލިގަނޑު | ވެލިގަނޑު އައިލެންޑް ރިސޯޓް
AA. Veligan'du | LD0807
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 5.3 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 332 2432
  • އެނދުގެ އަދަދު - 182
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 91
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 332 4009
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ކްރައުން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ފަސްމީރު ބިލްޑިންގ، 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ކްރައުން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ފަސްމީރު ބިލްޑިންގ، 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ