އއ. ވެލިދޫ | ވެލިދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓް
AA. Velidhoo | LD0411
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 9.2 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 330 4755
  • އެނދުގެ އަދަދު - 200
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 100
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 330 4754
  • އީ-މެއިލް - [email protected] [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ޕޮލީކޮމް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.ތުނިޔާ ބިލްޑިންގ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޕޮލީކޮމް އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ހ.ތުނިޔާ ބިލްޑިންގ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ