އއ. ދިންނޮޅުފިނޮޅު
AA. Dhinnolhufinolhu | LD1154
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޙުސެއިން ޙަސަން / ނީލޯފަރުމާގެ، އދ. އޮމަދޫ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 22/04/1987
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން