އއ. ފުށި
AA. Fushi | LD0868
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަޙުމަދު ކަލޭފާނު / ޝެމްރޮކް، އއ. ފެރިދޫ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 09/10/1997
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން