އއ. ކަނދޮޅުދޫ | ކަނދޮޅު އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް
AA. Kan'dholhudhoo | LD0027
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.8 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 6680789 / 6680790 3323080
  • އެނދުގެ އަދަދު - 60
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 30
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 6680788 3333618
  • އީ-މެއިލް - www.kandholhu.com
  • ހިންގާފަރާތް - ކަނދޮޅުދޫ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 39، އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ކަނދޮޅުދޫ އައިލެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 39، އޯކިޑު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ