އއ. ވިހަމާފަރު
AA. Vihamaafaru | LD0099
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ، އެކުއަކަލްޗަރ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އއ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އޮލިވަ އެފިޝަންޓް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / މއ. ރޮޒާރިއޯ ، އެއްވަނަ ފަންގިފިލާ، ޝަހީދު ކުޑަނެވި ތުއްތުމަނިކު ހިނގުން / މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 09/11/2014
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުއްދަތު - 21 އަހަރު
  • ކުރާ މަސައްކަތް - މެރިކަލްޗަރ ފާމެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް