އދ. ހަންޏާމީދޫ
Adh. Hangnaameedhoo | LD1023
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
I02 މަހިބަދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 00010
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 21 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 416

މި ރަށުގެ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓްތަކުގައި ވަޒީފާއަދާކުރުމާއި ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި އެކި މަސައްކަތްތަކެވެ. މި ރަށުގައި، ޕޯޗުގީޒުންގެ އަތްދަށުން މި ރާއްޖެ ސަލާމަތްކޮށްދެއްވި ޤައުމީ ބަޠަލު، އައްސުލްޠާން މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޡަމްގެ ދަރިކަލުން، އައްސުލްޠާން އިބްރާހީމް ކަލާފާނު (3 ވަނަ)ގެ ޒިޔާރަތް ހުރެއެވެ. އެ ޒިޔާރަތާ އިންވެގެން 500 އަށްވުރެ ގިނަ އަހަރުވެފައިވާ ހުކުރު މިސްކިތެއް ހުރެއެވެ.