އދ. އޮމަދޫ
Adh. Omadhoo | LD0009
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
I03 ދަނގެތި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 00020
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 21.23 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,124

މިރަށުގެ ރައްޔިތުން އާންމުކޮށް ކޮށްއުޅޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. މި ރަށަކީ، ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަރަމުން އަންނަ ރަށެކެވެ. މިރަށަކީ ރާވެރިކަން ކުރާ މީހުން ގިނަ ރަށެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އާޘާރީގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމެއް ނެތްކަމުގައި ވިޔަސް މިރަށު ކައިރީގައި ވަރަށް ގިނަ ޑައިވިންގ ޕޮއިންޓްތައް ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި "އޮމަދޫ ތިލަ"، "އެންދެރި ތިލަ" ހިމެނެއެވެ.