އދ. ކުނބުރުދޫ
Adh. Kun'burudhoo | LD0771
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
I02 މަހިބަދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 00030
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 5.6 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 610

މި ރަށަކީ އަރިއަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ކުޑަ ރަށެކެވެ. އާބާދީ މަދު ރަށެކެވެ. ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މިރަށުގެ ގިނަމީހުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ، ރިޒޯޓުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުވެ. ރިޒޯޓުތަކުގައި ގެންގުޅޭ ދޯނި ފަހަރުގައި ހަދާފައި ހުންނަ ހިޔާގަނޑު ފުރަތަމަ ފަރުމާކުރީ މިރަށުގެ މީހުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.