އދ. ދަނގެތި
Adh. Dhan'gethi | LD0273
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
I03 ދަނގެތި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 00060
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 25.2 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,063

މި ރަށުގައި 500 އަހަރުވެފައިވާ ބޮޑު ދެ ނިކަގަހާއި ގާތްގަނޑަކަށް 500 އަހަރުވެފައިވާ "ކުޑަ މިސްކިތް" ކިޔާ މިސްކިތެއް އާޘާރީ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ. ރަށުގެ ޖެޓީ ސަރަޙައްދުގައި ރުނބަޔެއްގެ ތެރެއަށް ހަނދުލާފައި ހުންނަ ގޮތް ރަމްޒުކޮށްދޭ މޮނިއުމަންޓެއް ހުރެއެވެ. މިއީ، ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި މިރަށުގައި ކުރީގައި އުޅުނު މީހުން ރަސްގެފާނަށް ހަނދު ވެދުމަށް އެރުވި ކަމަށް ކިޔާއުޅޭ ވާހަކައަށް ނިސްބަތްކޮށް ހަދާފައިވާ މޮނިއުމަންޓެކެވެ.
ޖުމްލަ 16 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 9,113,409.00 ރ.
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
އދ.ދަނގެތި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އދ. ދަނގެތި - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ