އދ. ދިގުރަށް
Adh. Dhigurah | LD1047
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
I03 ދަނގެތި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 00070
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 55.3 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 549

މިރަށުމީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ރިޒޯޓްތަކުގައްޔާއި، ގެސްޓް ހައުސްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމެވެ. މިރަށަކީ މިހާރު ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ވަރަށް ބާރަށް ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ރަށެކެވެ. މިރަށުގައި ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ، 400 އަހަރު ވެފައިވާ ކިނބި ގަހެއް ހުރެއެވެ. މިއަތޮޅުގައި އޮންނަ އެންމެ ދިގު ރަށަކީވެސް މިރަށެވެ.
ޖުމްލަ 14 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 660,000.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އދ. ދިގުރަށް - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
އދ.ދިގުރަށް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން