އދ. ދިއްދޫ
Adh. Dhihdhoo | LD0459
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
I03 ދަނގެތި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 00120
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 24.1 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 211

މިރަށަކީ އަރިއަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް ޚާއްޞަވަމުން އަންނަ ރަށެކެވެ. އާޘާރީ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި މިރަށުގައި ހުރީ، ޒަމާންވީ ބޯފެންވަޅަކާއި، "މަގާމްކޮޅު ޒިޔާރަތް" ކިޔާ ޒިޔާރަތެކެވެ.
ޖުމްލަ 2 މަޝްރޫޢު
2020 ގެ ބަޖެޓް : 9,603,556.00 ރ.
ޕްލޭންކޮށްފައި