އދ. އަންގާގައު | އަންގާގާ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ
Adh. Angaagau | LD0316
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.4 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 331 3523
  • އެނދުގެ އަދަދު - 180
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 90
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 331 3522
  • ހިންގާފަރާތް - އަންގިރި ރިސޯޓްސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އޮޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، މ.ނިޔު ޕްލޮޓް އަމީނީ މަގު (05-10-02) މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަންގިރި ރިސޯޓްސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އޮޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، މ.ނިޔު ޕްލޮޓް އަމީނީ މަގު (05-10-02) މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ