އދ. ދިއްދޫފިނޮޅު | ލަކްސް ސައުތް އަރި އެޓޯލް، މޯލްޑިވްސް
Adh. Dhihdhoofinolhu | LD1007
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 16 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 331 2204
  • އެނދުގެ އަދަދު - 394
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 197
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 331 7508
  • ހިންގާފަރާތް - ވައިޓް ސޭންޑްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ޖަޒީރާ ބިލްޑިންގ، 5 ވަނަ ފަންގިފިލާ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަރި ބީޗް ކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ.ކިނބިދޫގެ އިއްޒުއްދީން މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ