އދ. އަތުރުގައު | ޑައިމަންޑްސް އަތުރުގަ ބީޗް އެންޑް ވޯޓަރ ވިލާސް
Adh. Athurugau | LD1147
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.1 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 332 3617
  • އެނދުގެ އަދަދު - 146
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 73
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 332 5336
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ވޮޔޭޖަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ.ނަރުގިސް، ޗާންދަނީ މަގު، ޕީ.އޯ ބޮކްސް 2019 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ވޮޔޭޖަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ.ނަރުގިސް، ޗާންދަނީ މަގު، ޕީ.އޯ ބޮކްސް 2019 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]