އދ. ދިއްފުށި | ހޮލިޑޭ އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ
Adh. Dhiffushi | LD0080
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 13.1 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 332 5195 6680011
  • އެނދުގެ އަދަދު - 284
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 142
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 332 5177
  • އީ-މެއިލް - info@villa.com.mv
  • ހިންގާފަރާތް - ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ވިލާ ބިލްޑިންގ، އިބްރާހީމް ޙަސަން ދީދީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ވިލާ ބިލްޑިންގ، އިބްރާހީމް ޙަސަން ދީދީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ info@villa.com.mv