އދ. ކުޑަރަށް | އަމާޔާ ކުޑަ ރަށް މޯލްޑިވްސް
Adh. Kudarah | LD0581
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.6 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 6680000
  • އެނދުގެ އަދަދު - 102
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 51
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 6681000
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ލަޤްޒަރީ ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ގ.ސޯސަނީ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ލަޤްޒަރީ ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ގ.ސޯސަނީ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ