އދ. ހުވަހެންދޫ | ލިލީ ބީޗް ރިސޯޓް
Adh. Huvahendhoo | LD0419
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 6.6 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 331 7464
  • އެނދުގެ އަދަދު - 250
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 125
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 331 7466
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ލިލީ ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހ.ފަސްމީރު ބިލްޑިންގ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ލިލީ ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހ.ފަސްމީރު ބިލްޑިންގ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]