އދ. މައްޗަފުށި | ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މޯލްޑިވްސް
Adh. Mahchafushi | LD1062
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.2 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 330 6566 333 3644
  • އެނދުގެ އަދަދު - 224
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 112
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 331 5453 332 3463
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - އާރް.އެމް.އެލް ލެޝަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ޝާހް، ޙުސައިން އެންޑް ކޯ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، (ހުޅަނގު) ހ.އާގެ 12 ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ސިއު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ފިލާ ބިލްޑިންގ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ