އދ. މިރިހި | މިރިހި އައިލެންޑް ރިސޯޓް
Adh. Mirihi | LD0461
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.5 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 7773152
  • އެނދުގެ އަދަދު - 76
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 38
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ވީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ. މެރީނާ ބިލްޑިންގ، ލެވެލް 7 ކޮލި އުމަރު މަނިކު ގޯޅި މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ވީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް މ. މެރީނާ ބިލްޑިންގ، ލެވެލް 7 ކޮލި އުމަރު މަނިކު ގޯޅި މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ