އދ. ރަންގަލީފިނޮޅު | ކޮންރެޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގެލި އައިލެންޑް
Adh. Rangaleefinolhu | LD0170
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 6.5 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 332 2432 6680629
  • އެނދުގެ އަދަދު - 304
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 150
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 332 4009
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ކްރައުން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 30 ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ޕީ.އޯ ބޮކްސް 2034 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ކްރައުން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 30 ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު ޕީ.އޯ ބޮކްސް 2034 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]