އދ. މޫފުށި | ކޮންސްޓަންސް މޫފުށި ރިސޯޓް
Adh. Moofushi | LD0900
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3.7 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 333 3644 668 0517
  • އެނދުގެ އަދަދު - 220
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 110
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 331 5453 668 0509
  • އީ-މެއިލް - [email protected] www.moofushiresort.com
  • ހިންގާފަރާތް - މޫފުށި ޑިވަލޮޕްމަންޓް ލިމިޓަޑް 10، ފްރޭ ފެލިކްސް ޑި ވެލޮއިސް ސްޓްރީޓް ޕޯޓް ލުއިސް، މޮރިޝަސް ޝާހް ޙުސައިން އެންޑް ކޯ 12، ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ (އިރުމަތީ) ހ.އާގެ މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މޫފުށި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ޔާގޫތުގެ، މުނިޔާ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ