ހދ. މަކުނުދޫ
HDh. Makunudhoo | LD0699
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހދ. އަތޮޅު
B06 މަކުނުދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 02160
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 73.2 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,201

މިރަށަކީ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ތާރީޚާ ގުޅިފައިވާ މުހިންމު އާޘާރީ ބިނާތަކެއް މި ރަށުގައިވެއެވެ. ރަށުގެ ހުކުރު މިސްކިތަކީ އިހުޒަމާނުގެ ލިޔެލާޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފެންނަންހުރި ތަނެކެވެ. މީގެއިތުރުން، އިހުޒަމާނުގައި މިރަށުގެ ފަރަށް ބޭރުގެ ބޯޓުފަހަރު އަރާފައިވާކަން ތާރީޚީ ލިޔެކިޔުންތަކުން ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ.
ޖުމްލަ 15 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހދ.މަކުނުދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި