އދ. ނަލަގުރައިދޫ | ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ
Adh. Nalaguraidhoo | LD0725
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 54.1 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 332 5195
  • އެނދުގެ އަދަދު - 924
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 462
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 332 5177
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ވިލާ ބިލްޑިންގ، އިބްރާހީމް ޙަސަން ދީދީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ވިލާ ބިލްޑިންގ، އިބްރާހީމް ޙަސަން ދީދީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ [email protected]