އދ. ތުނޑުފުށި | ޑައިމަންޑްސް ތުނޑުފުށި ބީޗް އެންޑް ވޯޓަރ ވިލާސް
Adh. Thun'dufushi | LD1198
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 332 5349 332 3617
  • އެނދުގެ އަދަދު - 144
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 72
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 332 5336
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ސީގަލް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ނަރުގިޝް، ޗާންދަނީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ސީގަލް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ނަރުގިޝް، ޗާންދަނީ މަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ E-mail: [email protected]