އދ. ވަކަރުފަޅި | ވަކަރުފަޅި އައިލެންޑް ރިސޯޓް
Adh. Vakarufalhi | LD0610
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 5.2 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 6680007
  • އެނދުގެ އަދަދު - 150
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 75
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 6680004
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - މައުންޓް ލެވީނިއަރ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް 100، ހޮޓެލް ރޯ، މައުންޓް ލެވީނިއަރ ސްރީލަންކާ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަތަމަ ޓްރެވަލް އެންޑް ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ގްރައުންޑް ފްލޯރ، މއ.ވަވަތި މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ